JUDO - Vol-32 2009 USA Judo Senior Nationals

$24.95
(No reviews yet) Write a Review
SKU:
694536340961-DVD
UPC:
694536340961-DVD
Adding to cart… The item has been added

Buy Video Download at PlatformPurple - ENTER

Buy DVD on this page

Vol-32  2009 USA Judo Senior Nationals 

(Selected Action Clips By Techniques)
San Diego, CA April 2009

Includes:

Selected Action Clips - Grouped by Technique: Ipon Seoi Nage, Morote Seoi Nage, Nibisu Gaeshi & Kuchiki Daoshi (Leg Picks), Sukui Nage (Scooping), Uchimata Sukashi, Kata-Guruma, Tai-Otoshi, O-Goshi, Koshi-Guruma, Harai-Makikomi, Deashi-Harai, Hiza-Guruma, Osoto-Gari, Ouchi-Gari, Kosoto-Gari, 

Kouchi-Makikomi, Sasae-Tsurikomi-Ashi, Uchi-Mata, Sumi-Gaeshi, Tani-Otoshi, Yoko-Otoshi, Kesa-Gatame, Ushiro-Kesa-Gatame,  Kuzure-Kami-Shiho-Gatame, Sankaku-Gatame, Juji-Gatame..

 

Item: 91-132  - TRT: 47 minutes - ISBN:0694536340961

Buy Video Download at PlatformPurple - ENTER

Buy DVD on this page